آخرین سفیر آمریکا در سوریه:‌ بشار اسد در جنگ پیروز شد

آخرین سفیر آمریکا در سوریه:‌ بشار اسد در جنگ پیروز شد

آخرین سفیر آمریکا در سوریه:‌ بشار اسد در جنگ پیروز شد