آتش مرگ در سرویس«هما»/ راننده خودش را نجات داد و زنده ماند اما ۴ نفر دیگر سوختند

آتش مرگ در سرویس«هما»/ راننده خودش را نجات داد و زنده ماند اما ۴ نفر دیگر سوختند

آتش مرگ در سرویس«هما»/ راننده خودش را نجات داد و زنده ماند اما ۴ نفر دیگر سوختند