کلانتری: یک جانبه‌نگری و تضاد میان توسعه و محیط زیست نباید وجود داشته باشد

کلانتری: یک جانبه‌نگری و تضاد میان توسعه و محیط زیست نباید وجود داشته باشد کلانتری: یک جانبه‌نگری و تضاد میان توسعه و محیط زیست نباید وجود داشته باشد

یک نوجوان آمریکایی قصد ترور پاپ فرانسیس را داشته است

یک نوجوان آمریکایی قصد ترور پاپ فرانسیس را داشته است یک نوجوان آمریکایی قصد ترور پاپ فرانسیس را داشته است