عکس/ روسیه تصاویر محل مرگ احتمالی سرکرده داعش را منتشر کرد

عکس/ روسیه تصاویر محل مرگ احتمالی سرکرده داعش را منتشر کرد عکس/ روسیه تصاویر محل مرگ احتمالی سرکرده داعش را منتشر کرد

ابوبکر البغدادی جانشین احتمالی خود را مشخص کرد

ابوبکر البغدادی جانشین احتمالی خود را مشخص کرد ابوبکر البغدادی جانشین احتمالی خود را مشخص کرد