چه بر سر اقتصاد با یکسان سازی نرخ ارز می آید؟

چه بر سر اقتصاد با یکسان سازی نرخ ارز می آید؟کارشناسان معتقدند که وعده ارز تک نرخی اگر مطابق با وعده تا پایان سال انجام نشود، رسیدن به اهداف اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. […]