افزایش مصدومان پلاسکو؛ ۱۷۵ نفر

افزایش مصدومان پلاسکو؛ ۱۷۵ نفر افزایش مصدومان پلاسکو؛ ۱۷۵ نفر