4 بازیکن پرسپولیس و گسترش تست دوپینگ دادند

4 بازیکن پرسپولیس و گسترش تست دوپینگ دادند4 بازیکن پرسپولیس و گسترش فولاد در پایان دیدار دو تیم تست دوپینگ دادند. 4 بازیکن پرسپولیس و گسترش تست دوپینگ دادند