پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد

پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد پارلمان ترکیه با اعزام ارتش این کشور به قطر موافقت کرد

موافقت پارلمان ژاپن با بازنشستگی امپراتور این کشور

موافقت پارلمان ژاپن با بازنشستگی امپراتور این کشور موافقت پارلمان ژاپن با بازنشستگی امپراتور این کشور