وعده کارتر: ابوبکر البغدادی روزهای آخرش را سپری می‌کند

وعده کارتر: ابوبکر البغدادی روزهای آخرش را سپری می‌کند وعده کارتر: ابوبکر البغدادی روزهای آخرش را سپری می‌کند