وصیتنامه آیت الله هاشمی گشوده شد

وصیتنامه آیت الله هاشمی گشوده شد وصیتنامه آیت الله هاشمی گشوده شد