وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید

وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید

وزیر خارجه فرانسه: مسکو دائما به ما دروغ می‌گوید

وزیر خارجه فرانسه: مسکو دائما به ما دروغ می‌گوید وزیر خارجه فرانسه: مسکو دائما به ما دروغ می‌گوید