وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید

وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید وزیر امور اروپایی ترکیه: گابریل مانند یک نژاد پرست سخن می‌گوید

وزیر خارجه امریکا از احتمال مذاکره با ظریف سخن گفت

وزیر خارجه امریکا از احتمال مذاکره با ظریف سخن گفت وزیر خارجه امریکا از احتمال مذاکره با ظریف سخن گفت