سخنگوی وزارت امور خارجه: آمریکا شکست خود در افغانستان را با متهم کردن پاکستان پنهان می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه: آمریکا شکست خود در افغانستان را با متهم کردن پاکستان پنهان می‌کند سخنگوی وزارت امور خارجه: آمریکا شکست خود در افغانستان را با متهم کردن پاکستان پنهان می‌کند

وزارت خارجه ایران: ایران اقدام سخیف آمریکا در تحریم‌های جدید را محکوم و متقابلا اقدام می‌کند

وزارت خارجه ایران: ایران اقدام سخیف آمریکا در تحریم‌های جدید را محکوم و متقابلا اقدام می‌کند وزارت خارجه ایران: ایران اقدام سخیف آمریکا در تحریم‌های جدید را محکوم و متقابلا اقدام می‌کند

وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم ترامپ با مجوزهای صادرشده برای هواپیماهای ایران چه می‌کند

وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم ترامپ با مجوزهای صادرشده برای هواپیماهای ایران چه می‌کند وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم ترامپ با مجوزهای صادرشده برای هواپیماهای ایران چه می‌کند