هلند هم برقع را ممنوع کرد

هلند هم برقع را ممنوع کرد هلند هم برقع را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد

مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد مجلس نمایندگان هلند استفاده از روبند را ممنوع کرد

برقع در هلند هم ممنوع شد

برقع در هلند هم ممنوع شدمجلس شورای هلند با تصویب لایحه‌ای ضد اسلامی، استفاده از روبند (برقع) توسط بانوان را در برخی مکان‌های عمومی ممنوع کرد. برقع در هلند هم ممنوع شد