بازداشت ۵ نفر در ترکیه در ارتباط با ترور سفیر روسیه

بازداشت ۵ نفر در ترکیه در ارتباط با ترور سفیر روسیه بازداشت ۵ نفر در ترکیه در ارتباط با ترور سفیر روسیه