نفت ایران به پله ۵۵ دلاری رسید

نفت ایران به پله ۵۵ دلاری رسید نفت ایران به پله ۵۵ دلاری رسید

نفت 40 دلاری در راه است

نفت 40 دلاری در راه استاگر اوپک شکست بخورد، خود را باید برای نفت ۴۰ دلار آماده کنید. نفت 40 دلاری در راه است