پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد

پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد پلیس عراق: معاون اول «ابوبکر البغدادی» در موصل کشته شد

معاون «خلیفه» کشته شد

معاون «خلیفه» کشته شد معاون «خلیفه» کشته شد