قسمتی از مغز که عامل استرس و حمله قلبی است

قسمتی از مغز که عامل استرس و حمله قلبی است قسمتی از مغز که عامل استرس و حمله قلبی است