فیلم/ اشک های آقای بازیگر برای عشقی که به آن نرسید

فیلم/ اشک های آقای بازیگر برای عشقی که به آن نرسیدگریه محسن افشانی برای عشقی که به آن نرسید فیلم/ اشک های آقای بازیگر برای عشقی که به آن نرسید

فیلم/ قالیباف: خودم نه قصد آمدن به عرصه انتخابات را داشتم نه قصد خروج از آن را

فیلم/ قالیباف: خودم نه قصد آمدن به عرصه انتخابات را داشتم نه قصد خروج از آن را فیلم/ قالیباف: خودم نه قصد آمدن به عرصه انتخابات را داشتم نه قصد خروج از آن را

فیلم/ احمدی نژاد: تنها كشوری هستیم كه هیچ گرسنه ای در آن نیست

فیلم/ احمدی نژاد: تنها كشوری هستیم كه هیچ گرسنه ای در آن نیست فیلم/ احمدی نژاد: تنها كشوری هستیم كه هیچ گرسنه ای در آن نیست