محسن رضایی: عربستان از ایران عذرخواهی کند

محسن رضایی: عربستان از ایران عذرخواهی کند محسن رضایی: عربستان از ایران عذرخواهی کند

ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند

ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند ترکیه از عربستان خواست در مطالباتش از قطر تجدید نظر کند