اوباما عامل انتقال اسناد محرمانه به ویکی لیکس، را عفو کرد

اوباما عامل انتقال اسناد محرمانه به ویکی لیکس، را عفو کرد اوباما عامل انتقال اسناد محرمانه به ویکی لیکس، را عفو کرد