سردار حاجی زاده: اولین موشک بالستیک زمین به زمین با نام دزفول آزمایش خواهد شد

سردار حاجی زاده: اولین موشک بالستیک زمین به زمین با نام دزفول آزمایش خواهد شد سردار حاجی زاده: اولین موشک بالستیک زمین به زمین با نام دزفول آزمایش خواهد شد

فیلم/گل دیدنی سردار آزمون به آنژی

فیلم/گل دیدنی سردار آزمون به آنژی فیلم/گل دیدنی سردار آزمون به آنژی

سردار ‌نقدی به روایت ‌نقدی‌

سردار ‌نقدی به روایت ‌نقدی‌ سردار ‌نقدی به روایت ‌نقدی‌