ترامپ: مشغول بررسی بسیار دقیق توافق هسته‌ای هستیم

ترامپ: مشغول بررسی بسیار دقیق توافق هسته‌ای هستیم ترامپ: مشغول بررسی بسیار دقیق توافق هسته‌ای هستیم

سن دقیق ماه مشخص شد

سن دقیق ماه مشخص شد سن دقیق ماه مشخص شد

اطلاعیه وزارت کشور: رسانه ها از انعکاس اخبار غیر دقیق درباره سخنرانی های قانونی پرهیز کنند

اطلاعیه وزارت کشور: رسانه ها از انعکاس اخبار غیر دقیق درباره سخنرانی های قانونی پرهیز کنند اطلاعیه وزارت کشور: رسانه ها از انعکاس اخبار غیر دقیق درباره سخنرانی های قانونی پرهیز کنند