تیراندازی در جنوب سوئد/ هیچ مظنونی بازداشت نشده

تیراندازی در جنوب سوئد/ هیچ مظنونی بازداشت نشده تیراندازی در جنوب سوئد/ هیچ مظنونی بازداشت نشده

یک ایرانی در مرز ترکیه بازداشت شد

یک ایرانی در مرز ترکیه بازداشت شد یک ایرانی در مرز ترکیه بازداشت شد

ترکیه در سه روز ۷۴۰ نفر را بازداشت کرد

ترکیه در سه روز ۷۴۰ نفر را بازداشت کرد ترکیه در سه روز ۷۴۰ نفر را بازداشت کرد