جهانگیری: توسعه روابط باکشورهای افریقایی ازاولویت های سیاست خارجی ایران است

جهانگیری: توسعه روابط باکشورهای افریقایی ازاولویت های سیاست خارجی ایران است جهانگیری: توسعه روابط باکشورهای افریقایی ازاولویت های سیاست خارجی ایران است

جهانگیری: با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود/ سرنوشت ایران دست دهه شصتی ها است

جهانگیری: با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود/ سرنوشت ایران دست دهه شصتی ها است جهانگیری: با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود/ سرنوشت ایران دست دهه شصتی ها است

جهانگیری: هر کسی حادثه برخورد قطار را تبدیل به مسئله سیاسی کند، به کشور ظلم کرده است

جهانگیری: هر کسی حادثه برخورد قطار را تبدیل به مسئله سیاسی کند، به کشور ظلم کرده است جهانگیری: هر کسی حادثه برخورد قطار را تبدیل به مسئله سیاسی کند، به کشور ظلم کرده است

جهانگیری: هدایت نبرد موصل و مدیریت همزمان مراسم اربعین حسینی نشانگر اقتدار دولت عراق است

جهانگیری: هدایت نبرد موصل و مدیریت همزمان مراسم اربعین حسینی نشانگر اقتدار دولت عراق است جهانگیری: هدایت نبرد موصل و مدیریت همزمان مراسم اربعین حسینی نشانگر اقتدار دولت عراق است جوکر

جهانگیری: ادعای اجرایی نشدن برجام به‌خاطر انتخاب ترامپ، حرف بی‌خودی است

جهانگیری: ادعای اجرایی نشدن برجام به‌خاطر انتخاب ترامپ، حرف بی‌خودی است جهانگیری: ادعای اجرایی نشدن برجام به‌خاطر انتخاب ترامپ، حرف بی‌خودی است واتساپ جی بی