حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه

حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه حمایت رئیس جمهور فرانسه از حمله احتمالی آمریکا به سوریه

تبریک روسای جمهور آلمان و قزاقستان به روحانی

تبریک روسای جمهور آلمان و قزاقستان به روحانی تبریک روسای جمهور آلمان و قزاقستان به روحانی