یونکر: ترکیه با گام‌های بلند در حال خروج از اروپاست

یونکر: ترکیه با گام‌های بلند در حال خروج از اروپاست یونکر: ترکیه با گام‌های بلند در حال خروج از اروپاست

استعفای دسته جمعی شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش ترکیه

استعفای دسته جمعی شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش ترکیه استعفای دسته جمعی شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش ترکیه

ترکیه: عربستان، درخواستش از قطر را پس بگیرد

ترکیه: عربستان، درخواستش از قطر را پس بگیرد ترکیه: عربستان، درخواستش از قطر را پس بگیرد