مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

دونالد ترامپ فرمان ساخت دیوار مکزیک را صادر کرد

دونالد ترامپ فرمان ساخت دیوار مکزیک را صادر کرد دونالد ترامپ فرمان ساخت دیوار مکزیک را صادر کرد