نفت ایران به پله ۵۵ دلاری رسید

نفت ایران به پله ۵۵ دلاری رسید نفت ایران به پله ۵۵ دلاری رسید

با امید به اجرای توافق اوپک نفت ۵۸ دلاری شد

با امید به اجرای توافق اوپک نفت ۵۸ دلاری شد با امید به اجرای توافق اوپک نفت ۵۸ دلاری شد