واقعیت ابتلای بشار اسد به بیماری خطرناک چیست؟

واقعیت ابتلای بشار اسد به بیماری خطرناک چیست؟ واقعیت ابتلای بشار اسد به بیماری خطرناک چیست؟