بارزانی: اگر تا سه روز طرح جایگزین ارائه نگردد همه پرسی برگزار خواهد

بارزانی: اگر تا سه روز طرح جایگزین ارائه نگردد همه پرسی برگزار خواهد بارزانی: اگر تا سه روز طرح جایگزین ارائه نگردد همه پرسی برگزار خواهد

بارزانی: اگر جایگزینی نباشد، همه‌پرسی برگزار می‌شود/ شراکت با بغداد پایان یافت

بارزانی: اگر جایگزینی نباشد، همه‌پرسی برگزار می‌شود/ شراکت با بغداد پایان یافت بارزانی: اگر جایگزینی نباشد، همه‌پرسی برگزار می‌شود/ شراکت با بغداد پایان یافت

بارزانی: شراکت با بغداد به پایان رسید/ همه‌پرسی سر موعد برگزار می‌شود

بارزانی: شراکت با بغداد به پایان رسید/ همه‌پرسی سر موعد برگزار می‌شود بارزانی: شراکت با بغداد به پایان رسید/ همه‌پرسی سر موعد برگزار می‌شود

مسعود بارزانی: اگر با بغداد به توافق نرسیم، همه پرسی جدایی برگزار می‌کنیم

مسعود بارزانی: اگر با بغداد به توافق نرسیم، همه پرسی جدایی برگزار می‌کنیم مسعود بارزانی: اگر با بغداد به توافق نرسیم، همه پرسی جدایی برگزار می‌کنیم نصب بیتالک