مازنی: رئیس‌جمهور استاندار اهل تسنن انتخاب کند

مازنی: رئیس‌جمهور استاندار اهل تسنن انتخاب کند مازنی: رئیس‌جمهور استاندار اهل تسنن انتخاب کند

استاندار تهران: حریم شهر تهران را تعیین تکلیف کنید/ شورا برای تکمیل مصلی اقدام کند

استاندار تهران: حریم شهر تهران را تعیین تکلیف کنید/ شورا برای تکمیل مصلی اقدام کند استاندار تهران: حریم شهر تهران را تعیین تکلیف کنید/ شورا برای تکمیل مصلی اقدام کند