اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم

اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم

اردوغان: اعتراضات علیه ترامپ بی‌حرمتی به دموکراسی است

اردوغان: اعتراضات علیه ترامپ بی‌حرمتی به دموکراسی است اردوغان: اعتراضات علیه ترامپ بی‌حرمتی به دموکراسی است