وعده کارتر: ابوبکر البغدادی روزهای آخرش را سپری می‌کند

وعده کارتر: ابوبکر البغدادی روزهای آخرش را سپری می‌کند وعده کارتر: ابوبکر البغدادی روزهای آخرش را سپری می‌کند

ابوبکر البغدادی زیر زمین زندگی می‌کند و با کمربند انتحاری می‌خوابد

ابوبکر البغدادی زیر زمین زندگی می‌کند و با کمربند انتحاری می‌خوابد ابوبکر البغدادی زیر زمین زندگی می‌کند و با کمربند انتحاری می‌خوابد دانلود بیتالک