تصاویر : خورشیدگرفتگی در آمریکا

تصاویر : خورشیدگرفتگی در آمریکابرای نخستین بار پس از ۳۸ سال یک خورشید گرفتگی کامل در خاک آمریکا مشاهده شد. تصاویر : خورشیدگرفتگی در آمریکا