عباس: آماده امضای قرارداد صلح تاریخی زیر نظر ترامپ هستیم

عباس: آماده امضای قرارداد صلح تاریخی زیر نظر ترامپ هستیم عباس: آماده امضای قرارداد صلح تاریخی زیر نظر ترامپ هستیم

اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم

اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم اردوغان: آماده مذاکره با ترامپ هستیم