آمارو کاربرد آن در مدیریت ۱ ، تابستان ۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   آمارو کاربرد آن در مدیریت ۱ ، تابستان ۹۱

نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی ، تابستان ۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی ، تابستان ۹۱             حجم : ۱۱۰ کیلوبایت  

نمونه سوالات دروس عمومی ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید :     آشنایی با دفاع مقدس                 حجم : ۱۷۵ کیلوبایت   جمعیت و تنظیم خانواده                حجم : ۱۷۵ کیلوبایت  

نمونه سوال طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ، تابستان ۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :      طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ، تابستان ۹۱               حجم : ۱۴۰ کیلوبایت  

نمونه سوال سیستم خرید انبارداری و توزیع ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     سیستم خرید انبارداری و توزیع ، تابستان ۹۱             حجم : ۲۰۰ کیلوبایت  

نمونه سوال کنترل کیفیت آماری ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     کنترل کیفیت آماری ، تابستان ۹۱                    حجم : ۴۷۰ کیلوبایت  

نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     زبان تخصصی مدیریت صنعتی ، تابستان ۹۱            حجم : ۱۸۰ کیلوبایت   

نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی ، تابستان ۹۱           حجم : ۱۸۰ کیلوبایت  

نمونه سوال تحقیق در عملیات ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     تحقیق در عملیات ، تابستان ۹۱                    حجم: ۲۳۰ کیلوبایت  

نمونه سوال کارسنجی ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     کارسنجی ، تابستان ۹۱                  حجم : ۲۱۵ کیلوبایت  

نمونه سوال فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :      فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  ، تابستان ۹۱            حجم : ۱۸۰ کیلوبایت  

نمونه سوال بازاریابی بین الملل ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     بازاریابی بین الملل ، تابستان ۹۱                      حجم : ۱۹۰ کیلوبایت  

نمونه سوال بازاریابی و مدیریت بازار ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     بازاریابی و مدیریت بازار ، تابستان ۹۱             حجم : ۲۰۰ کیلوبایت  

نمونه سوال بررسی اقتصادی طرحی صنعتی ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :      بررسی اقتصادی طرحی صنعتی ، تابستان ۹۱                حجم : ۲۱۰ کیلوبایت  

نمونه سوال بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت ، تابستان ۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت ، تابستان ۹۱           حجم : ۱۷۵ کیلوبایت  

کدبازان>