نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱       

نمونه سوال مبانی روش تحقیق ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال مبانی روش تحقیق ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی، نیمسال دوم ۹۲-۹۱      

نمونه سوال پول و ارز و بانکداری ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :    پول و ارز و بانکداری ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه      

نمونه سوال اصول حسابداری ۱ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال اصول حسابداری ۱ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱     

نمونه سوال کارسنجی ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال کارسنجی ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱         

نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   نمونه سوال مبانی سازمان و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

نمونه سوال اصول حسابداری۲ ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   اصول حسابداری ۲  

نمونه سوالات عمومی ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ ( سری دوم)

برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید :   اندیشه سیاسی امام خمینی حفظ جزء ۳۰ قرآن زبان عمومی    

نمونه سوال دروس عمومی ، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید :   اخلاق اسلامی + پاسخنامه   جمعیت و تنظیم خانواده + پاسخنامه  تفسیر موضوعی قرآن + پاسخنامه  تربیت بدنی ۲ + پاسخنامه  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران + پاسخنامه      

نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   زبان تخصصی مدیریت صنعتی، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

نمونه سوال طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :   طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری، نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

کدبازان>