نمونه سوال مبانی و اصول سازمان و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال مبانی و اصول سازمان و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰          حجم : ۲۴۰ کیلوبایت  

نمونه سوال اقتصاد خرد ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :      نمونه سوال اقتصاد خرد ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰             حجم : ۲۳۰ کیلوبایت  

نمونه سوالات دروس عمومی ،نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید :     آیین زندگی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰                                           حجم : ۱۹۰ کیلوبایت اندیشه اسلامی ۲ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰                                  حجم […]

نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰       حجم: ۱۹۰ کیلوبایت  

نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰           حجم : ۱۸۰ کیلوبایت  

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰          حجم : ۲۲۰ کیلوبایت  

نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰        حجم : ۲۰۰ کیلوبایت  

نمونه سوال طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :       نمونه سوال طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰       حجم : ۲۴۰ کیلوبایت   

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰       حجم : ۱۹۰ کیلوبایت  

نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰      حجم : ۲۰۰ کیلوبایت  

نمونه سوال مبانی روش تحقیق ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال مبانی روش تحقیق ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰           حجم : ۲۱۰ کیلوبایت  

نمونه سوال روابط صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال روابط صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰             حجم : ۱۹۰ کیلوبایت  

نمونه سوال پول و ارز و بانکداری ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال پول و ارز و بانکداری ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰           حجم : ۲۲۵ کیلوبایت  

نمونه سوال مالیه عمومی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال مالیه عمومی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰           حجم : ۲۶۰ کیلوبایت  

نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی ، نیمسال دوم ۹۱-۹۰          حجم : ۱۹۰ کیلوبایت