نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه 

نمونه سوال سیستم خرید و انبارداری و توزیع، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     سیستم خرید و انبارداری و توزیع، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه   

نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     زبان تخصصی مدیریت صنعتی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه  

نمونه سوال مالیه عمومی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مالیه عمومی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه          

نمونه سوال مدیریت تولید، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مدیریت تولید، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه         

نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مدیریت رفتار سازمانی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه         

نمونه سوال مدیریت مالی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مدیریت مالی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه          

نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه         

نمونه سوال مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه          

نمونه سوال مدیریت منابع انسانی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     مدیریت منابع انسانی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه           

نمونه سوال کنترل کیفیت آماری ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     کنترل کیفیت آماری ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه        

نمونه سوال کارسنجی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     کارسنجی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه          

نمونه سوال حسابرسی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :     حسابرسی ، نیمسال اول ۹۲-۹۱ + پاسخنامه