5 گلزن برتر لیگ یک را شناسید

5 گلزن برتر لیگ یک را شناسید
حمید کاظمی آقای گل فصل پیش با دو گل خود تعداد گل هایش را به عدد 8 رساند تا همراه با امیر میربزرگی در رده سوم جای گیرد.

5 گلزن برتر لیگ یک را شناسید