4 بازیکن پرسپولیس و گسترش تست دوپینگ دادند

4 بازیکن پرسپولیس و گسترش تست دوپینگ دادند
4 بازیکن پرسپولیس و گسترش فولاد در پایان دیدار دو تیم تست دوپینگ دادند.

4 بازیکن پرسپولیس و گسترش تست دوپینگ دادند