3 کشته در آتش سوزی پیکان وانت در فیروزکوه

3 کشته در آتش سوزی پیکان وانت در فیروزکوه

3 کشته در آتش سوزی پیکان وانت در فیروزکوه