3 اقدامی که دونالد ترامپ علیه ایران خواهد کرد / اروپایی ها در صورت خروج امریکا از برجام چه واکنشی نشان خواهند داد؟

3 اقدامی که دونالد ترامپ علیه ایران خواهد کرد / اروپایی ها در صورت خروج امریکا از برجام چه واکنشی نشان خواهند داد؟
درست است که ترامپ می تواند تصمیم بگیرد به طور یک جانبه توافق را بر هم بزند و تحریم های سنگین تری را علیه ایران اعمال کند، با این حال، امکانات کمی برای جلوگیری از فعالیت های شرکت های خارجی که شروع به ورود به بازار ایران کرده اند در دست دارد.

3 اقدامی که دونالد ترامپ علیه ایران خواهد کرد / اروپایی ها در صورت خروج امریکا از برجام چه واکنشی نشان خواهند داد؟