10 آذر؛ روز قرعه جام جهانی + زمان دقیق برگزاری رقابت‌ها

10 آذر؛ روز قرعه جام جهانی + زمان دقیق برگزاری رقابت‌ها

10 آذر؛ روز قرعه جام جهانی + زمان دقیق برگزاری رقابت‌ها