چرا ظریف در توئیت خود از لفظ “مادربزرگ‌های ایرانی” استفاده کرد؟ پاسخ یک حقوقدان

چرا ظریف در توئیت خود از لفظ “مادربزرگ‌های ایرانی” استفاده کرد؟ پاسخ یک حقوقدان

چرا ظریف در توئیت خود از لفظ “مادربزرگ‌های ایرانی” استفاده کرد؟ پاسخ یک حقوقدان