۶ اتوبوس چهارشنبه در یک نمایشگاه خودرو سنگین در مشهد در آتش سوخت

۶ اتوبوس چهارشنبه در یک نمایشگاه خودرو سنگین در مشهد در آتش سوخت
6 دستگاه اتوبوس روز چهارشنبه در یک نمایشگاه خودرو سنگین در منطقه طرق مشهد در آتش سوخت.

۶ اتوبوس چهارشنبه در یک نمایشگاه خودرو سنگین در مشهد در آتش سوخت