۱۰۰ فرمان برای ارزیابی کارکنان

۱- به منظور دستیابی به نتایج موفقیت آمیز ، افراد را به بهرگیری از حداکثر توان موجود تشویق کنید.

۲- رضایت خود را از عملکرد مطلوب کارکنان ابراز کنید به ویژه زمانی که به آنها برای بهتر شده انگیزه می بخشد.

۳- اطمینان حاصل کنید که افراد نسبت به میزان اهمیت نقش خود در سازمان واقف هستند

۴- اطمینان حاصل کنید که کارکنان از نحوی ارزیابی خود آگاهند.

۵- عملکرد ارزیابی شونده را از نقطه نظر دیگر افراد سازمان مورد بررسی قرار دهید.

۶- اطمینان حاصل کنید که سوالهای مربوط به فرم های مشتریان بازخورد مفیدی بدست می دهند.

۷- بازخوردها را به دقت ارزیابی کنید تا از میزان ارزش آن برای ارزیابی فرد مطمئن شوید.

۸- یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تلاش کنیم.

۹- اطمینان حاصل کنید که آمادگی لازم را برای ورود کارکنان دارید.

۱۰- ارزیابی فرصتی است برای حصول اطمینان از واقع گرایانه بودن دیدگاه افراد نسبت به قابلیت هایشان.

۱۱- سعی کنید تمایلات پسندیده را به عمل تبدیل کنید.

۱۲- در نظر داشته باشید که معیارهای عملکرد چالش برانگیز و در عین حال قابل حصول باشند.

۱۴-  از اهداف به عنوان راهی برای تمرکز بیشتر گروه در فعالیت ها و همکاری بیشتر استفاده کنید.

۱۵-  انعطاف پذیر باشید تا بتوانید در ضورت لزوم شرایط را تغییر دهید.

۱۶- اساس کار را طوری برنامه ریزی کنید که هر یک از افراد به دنبال انجام مطلوب وظایف خود باشند.

۱۷- دیدگاه افراد را برای راهی که در در پیش دارند را جویا شوید.

۱۸- اطمینان حاصل کنید پاداش های که به کارکنان می دهید کاملا منطبق با اهداف سازمان باشد.

۱۹- خود را متعهد کنید که به موفقیت افراد و اعضای گروه پاداش دهید.

۲۰- همواره برای تک تک افراد یک عامل ایجاد انگیزه قوی پیدا کنید.

۲۱- به خاطر داشته باشید که یک موفقیت اغلب موفقیت های دیگری را به دنبال دارد.

۲۲- قبل از اجرای ارزیابی زمانی را به تفکر درباره روند آن اختصاص دهید.

۲۳- طوری گفت وگو کنید که بیشتر درباره شغل فرد بحث شود نه خود فرد.

۲۴- مطمئن شوید که تمامی مستندات مورد نیاز ارزیابی را در اختیار دارید.

۲۵- شرح شغل باید هماهنگ ا سازمان باشد نه با افراد.

۲۶- به دنبال عملکرد ضعیف افراد باشید.

۲۷- واقعیات را مورد بررسی قرار دهید و به شایعات توجه نکنید.

۲۸- مطمئن شوید که فرد از فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه برخوردار بوده است.

۲۹- اهداف عملکردی را با اهداف و سیاست های سازمان هم سو کنید.

۳۰- برای خود و اعضای گروه لیستی از اهداف مورد نظر را تهیه کنید.

۳۱- بلند پرواز باشید و به هنگام تعیین اهداف بزرگ بیندیشید.

۳۲- همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشید.

۳۳- از سیاست های شرکت درباره توسعه شغلی درک مناسب به دست آورید.

۳۴- فقط در مورد چیزهای به افراد قول بدهید که واقعا قادر به انجام آنها هستید.

۳۵- موانع و مشکلات که مانع دست یابی فرد به اهداف می شوند را شناسایی کنید.

۳۶-  مطمئن شوی که افراد زمان کافی برای حمایت و پشتیبانی در اختیار دارند.

۳۷- موضوعاتی که به صورت محرمانه با ارزیابی شونده مطرح می کنید را محترم بشمارید.

۳۸- مراقب باشید گفته هایتان در مورد یک مسئله خاص به دو فرد مختلف متناقض نباشد.

۳۹- برای اتاق ارزیابی طرحی را در نظر بگیرید که فکر می کنید برای شروع مناسب است.

۴۰- از ارزیابی شونده بپرسید که در مورد موفقیت های مختلف چه نگرش یا احساسی دارد

۴۱- اطمینان حاصل کنید که هر ارزیابی از همان ساختار شش مرحله ای پیروی می کند.

۴۲- بببینید آیا کاهش موضوعات دستور جلسه به نصف موجب رسیدگی بهتر به آنها خواهد شد یا نه؟

۴۳- بر موضوعاتی تمرکز کنید که تاثیر مستقیمی بر عملکرد دارند.

۴۴- اطمینان حاصل کنید که ارزیابی شونده دقیق می داند که از این جلسه چه انتظاراتی باید داشته باشد.

۴۵- در طول جلسه و در اسرع وقت موجبات آرامش و آسودگی فرد را فراهم کنید.

۴۶- تاکید کنید که ارزیابی حتما نتیجه مثبت به دنبال خواهد داشت.

۴۷- مطمئن شوید که هر دو طرف (شما و ارزیابی شونده) در مسیر مشابهی حرکت می کنید.

۴۸- بر روی موضوعاتی متمرکز شوید که به اهداف تمامی گروه ارتباط دارد.

۴۹- مراقب باشید که جزییات اضافی یا کم اهمیت شما را از موضوع اصلی دور نکند.

۵۰- لازم است ارزیابی شونده به طور کامل در تهیه دستور جلسه مشارکت داشته باشد تا احساس کند مورد توجه جدی قرار گرفته است.

۵۱- مرتبا از ارزیابی شونده سوال کنید تا مشارکت فعال داشته باشد.

۵۲- از قطع کردن صحبت ارزیابی شونده به ویژه در آغاز صحبت وی پرهیز کنید.

۵۳- سعی کنید سوال های بسته-پاسخ تبدیل کنید.

۵۴- همواره طبق برنامه زمانی که برای ارزیابی در نظر گرفته شده است پیش بروید.

۵۵- اگر ارزیابی شونده به مشکلی اشاره کرد بی درنگ به سراغ آن بروید۰

۵۶- با لحن آرام صحبت کنید و از گپ زدنی که اتلاف وقت را به دنبال دارد بپرهیزید.

۵۷- سعی کنید در طول جلسه ارزیابی کمتر قول بدهید و بعد از آن بیشتر عمل کنید.

۵۸-  به جای توجه بیش از حد به علامت خاص حرکات سر و دست وچهره افراد را در مجموع در نظر بگیرید.

۵۹- اگر احساس می کنید ارزیابی شونده ای مضطرب است مطمئن شوید که خود شما این حالت را ندارید.

۶۰- به حرکات چشم ارزیابی شونده بنگرید-این حرکات بیانگر نکات بسیاری هستند.

۶۱- به یاد داشته باشید که تن گفتار بیش از واژه ها حرف برای گفتن دارند.

۶۲- متمایل شدن ارزیابی شونده به عقب و ضربدری کردن دست ها نشانه بی میلی وی است.

۶۳- همواره از حالات بدنی خود آگاهی داشته باشید.

۶۴- با لبخندی دوستانه ارزیابی شونده را تشویق به صحبت کنید.

۶۵- در صورتی که احساس کردید ارزیابی شونده مردد است با پرسیدن یک سری سوال تعهد وی را جلب کنید.

۶۶- سوالها یا پیشنهادهای عمل گرایانه حاکی از آمادگی برای قبول تعهد است.

۶۷- بدانید که تا چه اندازه ارزیابی شونده برای پذیرش مسئولیت اشتیاق دارد.

۶۸- بر این نکته تاکید کنید که در کار دخالت نخواهید کرد اما انتظار دارید با شما مشورت شود.

۶۹- از پذیرش (بله) حاکی از چرب زبانی و بی قیدی بپرهیزید.

۷۰-  سعی کنید واکنش های منفی را پیش بینی کنید و برنامه ای برای چگونگی برخورد با آن را داشته باشید.

۷۱- دقیقا مشخص کنید که چه زمانی نیازمند دریافت راهنمایی از همکاران یا متخصصین با تجربه هستید.

۷۲- در طول مدت ارزیابی آرامش و کنترل خود را حفظ کنید.

۷۳- برای رسیدن به یک راه حل مناسب از تکنیک پرسشگری استفاده کنید.

۷۴- از بحث درباره مشکلاتی که تاثیر چندانی بر عملکرد ندارند پرهیز کنید.

۷۵- اگر ارزیابی شونده تمایلی به انجام کار ندارد بر منافع حاصل از آن تاکید کنید.

۷۶- هنگام برنامه ریزی توسعه به موضوعات بلند مدت توجه داشته باشید.

۷۷- به یاد داشته باشید که طرح های توسعه فردی پویا و بهنگام هستند.

۷۸- ببینید فرد ارزیابی شونده کدام یک از آموزش های قبلی را بهتر یاد گرفته است.

۷۹- افراد را تشویق کنید تا از هر فرصتی برای بهسازی خود استفاده کنند.

۸۰- همانطور که درباره اهداف کوتاه مدت بحث می کنید درباره دورنماهای بلند مدت نیز گفت و گو کنید

۸۱- اطمینان حاصل کنید که افرادی را برای پاسخگویی به اقدامات تعیین کرده اید.

۸۲- همواره در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنید.

۸۳- به دقت به گفته های ارزیابی شونده و نحوه بیان آن دقت کنید.

۸۴- از دیکته کردن مطالب به ارزیابی شونده اجتناب کنید و اجازه دهید وی با زبان خوش آنها را جمله بندی کنید.

۸۵- هر دو نفر شما باید در انتهای به درک مشترکی دست یافته باشید.

۸۶- با وجود مناسب بودن پیشرفت فرد ، زود به زود به بازبینی روند آن بپردازید.

۸۷- اطمینان حاصل کنید افراد را به درستی درک می کنید.

۸۸- بکوشید تا مواقعی که ارزیابی شونده دچار مشکل می شود را پیش بینی کنید.

۸۹- دیدگاه ها وتجربیات مشترک را در بین افراد ترویج کنید.

۹۰- برای فرا گیری مهارت های جدید هیچ گاه دیر نیست.

۹۱- افراد را تشویق کنید تا با اشتیاق به سراغ چالش های جدید بروند.

۹۲- به افراد کمک کنید تا متوجه شوند چقدر می توانند از یکدیگر یاد بگیرند.

۹۳- از تلاش های گروهی تقدیر کنید تا نشان دهید که برای کمک افراد به یکدیگر چقدر ارزش قائلید.

۹۴- تمامی افراد گروه را در برنامه ریزی توسعه برای آینده مشارکت دهید.

۹۵- با تسهیم منابع حداکثر استفاده از بودجه آموزشی را به عمل آورید.

۹۶- نقادانه به کار خود بنگرید تا از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشید.

۹۷- از هر فرصتی برای یادگیری و تمرین جدید استفاده کنید.

۹۸- مطمئن شوید ارزیابی رای تمامی افراد درگیر از نتایج برنده برنده برخوردار باشد.

۹۹- تمامی کارکنان تمایل دارند نظر مدیرشان را در ارتباط با خود بدانند.

۱۰۰- برای موفقیت نظام ارزیابی مدیران باید مهارت خود را نیز هماهنگ با مهارتهای کارکنان بهبود بخشند.

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette