یک هواپیمای مسافربری با ۴۴ سرنشین در سودان جنوبی سقوط کرد

یک هواپیمای مسافربری با ۴۴ سرنشین در سودان جنوبی سقوط کرد

یک هواپیمای مسافربری با ۴۴ سرنشین در سودان جنوبی سقوط کرد