یکی دیگر از حامیان منافقین به کابینه ترامپ می‌پیوندد

یکی دیگر از حامیان منافقین به کابینه ترامپ می‌پیوندد

یکی دیگر از حامیان منافقین به کابینه ترامپ می‌پیوندد